شارژ سریع کیف پول

شارژ 3,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 3,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 6,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 6,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 10,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 10,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 20,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 20,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 40,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 40,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 100,000,000 ریالی

با این شارژ کیف پول شما به مبلغ 100,000,000 ریال شارژ می‌گردد و از آن می‌توانید در بخشهای خدماتی داخلی مانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی استفاده فرمایید.
این شارژ برای پذیرش قابل استفاده نمی‌باشد