صدور ارمغان کارت جدید

کارت 3,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 150,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 3,150,000 ریال شارژ می‌گردد)

کارت 6,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 300,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 6,300,000 ریال شارژ می‌گردد)

کارت 10,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 500,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 10,500,000 ریال شارژ می‌گردد)

کارت 20,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 6,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 26,000,000 ریال شارژ می‌گردد)

کارت 40,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 17,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 57,000,000 ریال شارژ می‌گردد)

کارت 100,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 55,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 155,000,000 ریال شارژ می‌گردد)