شارژ سریع ارمغان کارت

شارژ 3,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 150,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 3,150,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 6,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 300,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 6,300,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 10,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 500,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 10,500,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 20,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 6,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 26,000,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 40,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 17,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 57,000,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد

شارژ 100,000,000 ریالی

با این گزینه مبلغ 55,000,000 ریال به ارمغان کارت انتخابی هدیه تعلق می‌گیرد.
(ارمغان کارت به مبلغ 155,000,000 ریال شارژ می‌گردد)

این شارژ برای بخشهای خدماتی همانند رستوران، آبمیوه، ماساژ، حمام ترکی، بیلیارد و ایرهاکی قابل استفاده نمی‌باشد